Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam - Chi Nhánh Khánh Hoà

Nhằm phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân tại địa bàn tỉnh Khánh Hoà, Ngân hàng Khánh Hoà đã luôn theo dõi và bám sát các chính sách và chỉ thị của Đảng, Nhà Nước để có thể đưa ra giải pháp tốt nhất, đầu tư các ngành mũi nhọn nhằm cải tiến tình hình an sinh xã hội của người dân và cả doanh nghiệp.

Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam - Chi Nhánh Khánh Hoà

1. Giới thiệu về Ngân Hàng Nhà Nước Chi Nhánh Khánh Hoà

Ngân hàng Khánh Hòa thiết lập một mạng lưới cung cấp dịch vụ ngân hàng phong phú, đa dạng, phục vụ mọi thành phần kinh tế; hiện nay, Ngân hàng Khánh Hòa có 35 Chi nhánh tổ chức tín dụng và 3 Quỹ tín dụng nhân dân, với 147 điểm giao dịch được phân bổ đến các huyện, thị, vùng nông thôn.…

Ngân Hàng Nhà Nước Chi Nhánh Khánh Hoà

Đối với sự nghiệp đổi mới nền kinh tế tỉnh nhà, Ngân hàng Khánh Hòa luôn bám sát các chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình kinh tế xã hội của tỉnh, tập trung đầu tư vốn cho các ngành kinh tế mũi nhọn, các dự án lớn, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn và thúc đẩy sử dụng vốn hiệu quả.

Các chương trình kinh tế - xã hội lớn của tỉnh như phát triển giao thông nông thôn, phủ điện nông thôn, phát triển mía đường, phát triển kinh tế thủy sản, xóa đói giảm nghèo ... đều được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Ngân Hàng Nhà Nước Chi Nhánh Khánh Hoà

Tiến tới phát triển một hệ thống ngân hàng hiện đại với các sản phẩm dịch vụ ngày càng phong phú, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trên địa bàn và nâng cao năng lực cạnh tranh khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, Ngân hàng Khánh Hòa từng bước đổi mới công nghệ, phát triển và ứng dụng kỹ thuật tin học vào các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán, kế toán và các dịch vụ ngân hàng.

Ngân Hàng Nhà Nước Chi Nhánh Khánh Hoà

Ngân hàng Nhà nước đã khởi xướng nhiều chính sách, giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành hoạt động ngân hàng, tăng cường năng lực tài chính và hiệu quả kinh doanh tiền tệ của các tổ chức tín dụng, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng. Hoạt động ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các ngành kinh tế chủ chốt.

Ngân Hàng Nhà Nước Chi Nhánh Khánh Hoà

Bên cạnh việc cho vay thương mại đối với các tổ chức và cá nhân, vốn ngân hàng cũng là nguồn tài chính quan trọng để thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước như cho vay đối với hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, góp phần hạn chế đáng kể sự chênh lệch giữa các vùng miền trong nước, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa..

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 tỉnh Khánh Hòa. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Khánh Hòa tập trung ở Thành Phố Nha Trang có 1 địa điểm.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa

  • Địa chỉ: 71 - 73 đường Yersin, TP Nha Trang
  • Điện thoại: 3826082.

Chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước

  • Đại diện và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng.
  • Tham gia quản lý Nhà nước về kinh tế xã hội và tham gia xây dựng các chế độ, chính sách của Ngành như: Chiến lược kinh tế - xã hội gắn với việc xây dựng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Ngành; chính sách về lao động, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong ngành Ngân hàng.
  • Thực hiện quyền kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về Luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật khác liên quan đến người lao động tại các đơn vị trong ngành Ngân hàng.
  • Tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, quản trị, điều hành, vững vàng về chính trị, tổ chức và thực hiện phong trào thi đua yêu nước, hướng vào sự nghiệp đổi mới hoạt động Ngân hàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và của toàn Ngành; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.
  • Tổ chức các phong trào, hoạt động văn hoá, thể thao, phong trào trong nữ công nhân, viên chức, lao động ngành Ngân hàng; tổ chức thực hiện công tác an sinh xã hội, công tác dân chủ cơ sở; tổ chức hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội, an toàn lao động,…

Nổi bật tại Ngân Hàng Nhà Nước Chi Nhánh Khánh Hòa

Đảm trách việc phát hành tiền tệ, quản lý tiền tệ và tham mưu các chính sách liên quan đến tiền tệ cho Chính phủ Việt Nam: Phát hành tiền tệ, chính sách tỷ giá, chính sách về lãi suất, quản lý dự trữ ngoại tệ, soạn thảo các dự thảo luật về kinh doanh ngân hàng và các tổ chức tín dụng, xem xét việc thành lập các ngân hàng và tổ chức tín dụng, quản lý các ngân hàng thương mại nhà nước.

Đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương: Các chương trình kinh tế - xã hội lớn của tỉnh như phát triển giao thông nông thôn, phủ điện nông thôn, phát triển mía đường, phát triển kinh tế thủy sản, xóa đói giảm nghèo ... đều được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Thực hiện tốt chính sách xóa đói giảm nghèo của nhà nước: Cho vay hộ nghèo thiếu vốn sản xuất ở nông thôn, giúp cho hàng chục ngàn hộ nghèo ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ đói nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, giảm tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn.

Thông tin liên hệ

Xem bản đồ

Địa chỉ:

71 - 73 Yersin - TP. Nha Trang

Điện thoại:

Đang cập nhật

Email:

info@nhatrangtoday.vn

Góp ý bài viết